Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
EC2B2386
До відома замовників послуг транспортування

У зв’язку із введенням надзвичайного стану в окремих регіонах України з 00 годин 00 хвилин 24.02.2022 указом Президента України від 23.02.2022 № 2101-ІХ, затвердженого Законом України від 23.02.2022 № 2101-ІХ, та введенням в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 указом  Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 з 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, відповідно до абзацу восьмого частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок природного газу», Міністерство енергетики України:

  • наказом від 26.02.2022 № 87 введено Кризову ситуацію рівня надзвичайної ситуації;
  • наказом від 07.03.2022 № 110 передбачено вжиття заходів запобіжного характеру.

Також, з метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Оператор ГТС отримав від замовників послуг транспортування повідомлення про зміну умов оплати по договору, в яких з посиланням на вказаний лист ТПП України зазначається про те, що строк виконання зобов‘язань згідно пунктів 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.3 договору транспортування природного газу та термін оплати будь-яких послуг, наданих Оператором ГТС, відкладається зі сторони замовника послуг транспортування  до закінчення терміну дії обставин непереборної сили.

У зв’язку з цим, інформуємо.

Наказом Міненерго від 07.03.2022 № 110 передбачено, що оператор газотранспортної системи, зокрема, зобов’язаний:

  • здійснювати розподіл потужності точок входу/виходу до/з газотранспортної системи (за виключенням точок на міждержавних з’єднаннях) та стягувати плату за використання потужності цих точок по закінченню звітного (газового) місяця згідно обсягів фактичного використання потужності без застосування коефіцієнту за перевищення потужності та коефіцієнтів, які враховують період замовлення/використання потужності;
  • не здійснювати перевірку номінації на предмет наявності розподіленої потужності точок входу/виходу до/з газотранспортної системи (за виключенням точок на міждержавних з’єднаннях);
  • здійснювати визначення вартості всього обсягу добового небалансу без застосування величини цінового коригування.

Разом з тим, просимо врахувати наступне.

Відповідно до пункту 17 глави 6 розділу ХІV Кодексу ГТС оператор газотранспортної системи до 12 числа газового місяця, наступного за звітним, надає замовнику послуг транспортування природного газу в електронному вигляді через інформаційну платформу інформацію про остаточні щодобові подачі та відбори (у розрізі споживачів замовника послуг транспортування природного газу), обсяги та вартість щодобових небалансів у звітному газовому місяці.

Згідно з пунктом 18 глави 6 розділу ХІV Кодексу ГТС у випадку якщо загальна вартість щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця, оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за звітним,  надсилає замовнику послуг транспортування природного газу рахунок на оплату за добовий небаланс (розмір визначається як різниця між загальною вартістю щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця та загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця). Замовник послуг транспортування природного газу має оплатити рахунок на оплату за добовий небаланс у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним.

У відповідності до пункту 3 глави 2 розділу VIII Кодексу ГТС розмір достатнього фінансового забезпечення замовника послуг транспортування, на період газової доби (D) не повинен бути менше суми таких значень з урахуванням особливостей, визначених абзацами тринадцятим – п’ятнадцятим цього пункту:

1) суми вартості добових негативних небалансів за попередній газовий місяць (за його наявності), що є:

  • у період до 14 числа місяця (включно), наступного за звітним, сумою вартості попередніх негативних добових небалансів за попередній газовий місяць (за його наявності);
  • у період з 15 до 20 число місяця (включно), наступного за звітним, сумою вартості остаточних негативних добових небалансів за попередній газовий місяць (за його наявності), крім випадку оплати замовником послуг транспортування такої вартості;
  • у період з 21 числа місяця, наступного за звітним, сумою несплаченої вартості негативних добових небалансів за попередній газовий місяць (за його наявності).

2) неоплаченої плати за нейтральність балансування (позитивного значення плати за нейтральність балансування, яка стягується з замовника послуг транспортування природного газу на користь оператора газотранспортної системи); та

3) суми вартості добових негативних небалансів поточного газового місяця. При розрахунку суми вартості добових негативних небалансів така сума зменшується на суму вартості добових позитивних небалансів за попередні газові доби поточного газового місяця, але не більше ніж на суму вартості добових негативних небалансів за попередні газові доби поточного газового місяця; та

4) вартості газу в обсязі, що є абсолютною величиною (модулем) від’ємного значення різниці між плановими обсягами подачі природного газу та плановими обсягами відбору природного газу згідно з номінаціями та/або реномінаціями замовника послуг транспортування природного газу; та

5) незнижувального залишку фінансового забезпечення, який становить розмір вартості газу, який споживачі замовника послуг транспортування, зареєстровані за ним у Реєстрі споживачів постачальника, сумарно використовують за п’ять діб для хімічних та металургійних підприємств та за три доби для інших споживачів з огляду на обсяги їх максимального (пікового) добового використання газу за попередній газовий місяць.

У випадку якщо на момент перевірки достатності фінансового забезпечення замовник послуг транспортування не надав фінансове забезпечення в необхідному розмірі, то оператор газотранспортної системи відхиляє подані замовником послуг транспортування номінацію/реномінацію з підстав недостатності фінансового забезпечення. При цьому якщо замовник послуг транспортування є постачальником, оператор газотранспортної системи вносить до Реєстру споживачів цього постачальника інформацію про припинення такому постачальнику через три дні (п’ять днів по споживачах, які належать до підприємств металургійної та хімічної промисловості) з дня відхилення номінації/реномінації статусу діючого постачальника для всіх його споживачів та одночасно інформує через інформаційну платформу відповідного оператора газорозподільної системи про відсутність у споживачів постачальника.

В той же час, зауважуємо, що оператор газотранспортної системи не повинен отримувати фінансову вигоду або зазнавати фінансових втрат унаслідок сплати та отримання плати за добовий небаланс, витрат за вчинення балансуючих дій, пов’язаних зі своєю діяльністю з балансування.

Тому, з врахуванням наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчується відповідним листом ТПП України, про що замовники послуг транспортування були повідомлені шляхом направлення Оператором ГТС листів та повідомлень в інформаційній платформі, інформуємо, що плата за позитивний небаланс лютого 2022 року буде оплачуватися замовникам послуг транспортування в межах розміру грошових коштів, що будуть отримані від замовників послуг транспортування в якості плати за негативний небаланс лютого 2022 року.